Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 

1/ al deze voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en zij vervangen zelfs de voorwaar­den van de opdrachtge­ver, ook wanneer er bij de bestelling uitdrukke­lijk wordt naar verwe­zen;

 2/ alle prijsoffertes zijn steeds gebaseerd op de waarden van de lonen en de materialen die gelden op het tijd­stip van de overeenkomst zodat, indien deze wijzigin­gen onder­gaan, wij ons steeds het recht voorbehouden de prijzen evenredig aan te passen;

 3/ indien de opdrachtgever zijn bestelling annu­leert, is hij, enkel voor zoveel het door ons reëel geleden verlies niet groter is, een forfaitaire schade­vergoe­ding ver­schuldigd gelijk aan twintig procent van de waarde van de bestel­ling;

 4/ tenzij anders bedongen, worden de goederen steeds geacht in onze magazijnen te zijn genomen en aanvaard zoals zij altijd reizen op risico van de opdrachtge­ver, zelfs in geval van  franco verzending.

 Ook de bewaring van de goederen geschiedt, in afwachting van hun levering of afhaling, op risico van de opdrachtgever en in­dien deze laatste na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen de goederen niet heeft afgehaald, hebben wij niet alleen het recht zonder levering te fakture­ren maar is de opdrachtge­ver bovendien gehouden een forfaitaire vergoe­ding te betalen van 25€ per dag dat de goederen door ons bewaard werden;

 5/ aanvatting of hervatting van de overeenkomst zal steeds in gemeen­schappelijk overleg worden bepaald.

 Daarbij worden alle leveringstermijnen en uitvoeringstermij­nen steeds in werkdagen en slechts bij benadering uitgedrukt zodat zij enkel bij wijze van inlichting worden verstrekt.

 In geval van vertraging kan de overeenkomst derhalve nooit worden ontbonden noch schadevergoeding worden geëist;

 6/ wanneer wij ten gevolge van overmacht,staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomst naar behoren uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat dienaan­gaand enige schadever­goe­ding kan worden geëist;

 7/ wij behouden ons eveneens het recht voor de overeen­komst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestel­ling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisse­ment, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever.

 Ook alsdan zal geen enkele schadevergoeding verschul­digd zijn en bovendien wordt verwezen naar hetgeen onder artikel drie van deze algemene voorwaarden werd bedongen;

 8/ wij kunnen steeds het terugzenden van gebrekkige goederen eisen, vermits wij ons het recht voorbehouden deze te vervangen of op onze kosten te herstellen.

 In elk geval strekt onze vrijwaringsplicht zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de met gebreken behepte goederen;

 9/ alle inrich­tings­werken, zoals electrische leidingen, aardingen en aftakkin­gen dienen steeds vooraf door de opdrachtge­ver te zijn uitgevoerd, die dus bovendien verantwoor­delijk is voor een perfekte omgeving waarin hij de produkten zal gebruiken.

 Alle benodigdheden en toebehoren zoals soepele schijven, magneetbanden, kabels en papier zijn nooit in de prijs begrepen en zullen dan ook altijd afzonderlijk worden gefaktu­reerd;

 10/ administratieve bepalingen van een lastenboek zijn ons pas tegenstelbaar, wanneer zij door ons voor uitdrukkelijk aanvaard werden ondertekend;

 11/ de opdrachtgever erkent voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde standaardsoftware vooraleer tot aankoop ervan te zijn overgegaan.

 Andere applicatiesoftware, zoals maatwerk of door de opdrachtgever bestelde wijzigingen aan de standaardsoftware, moeten onmiddellijk na de levering door hem en met zijn gegevens worden getest.

 Indien er binnen de drie kalenderda­gen te rekenen vanaf de levering geen welomschreven fouten worden gesignaleerd, wordt hetgeen geleverd werd, onherroepe­lijk geacht perfekt te beantwoorden aan de regels van een goed vakman­schap;

 12/ de softwarelevering houdt het recht in deze te gebruiken op slechts één enkele computer en voor meerdere computers dienen bijkomende gebruiksrechtovereenkomsten te worden aangevraagd.

 Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever verboden de aangekochte software aan derden over te dragen, zoals net zomin het toegelaten is de software waarvan sprake te verhuren of voor om het even welk gebruik ter beschikking te stellen;

 13/ in alle gevallen waar er sprake zou kunnen zijn van het niet functioneren van hetgeen geleverd werd, zal de opdrachtgever enkel het recht hebben de verbetering van de fouten te vragen, uiteraard voor zoveel anderen, dus ook de opdrachtgever, geen veranderingen hebben uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toelating.

 Indien er na meerdere pogingen niet zou worden in geslaagd een en ander te laten functioneren volgens de specificaties van de opdrachtgever, zal deze laatste enkel het recht hebben op creditering van hetgeen niet naar behoren werkt.

 Hij zal dus nooit enige aanspraak kunnen maken op schadever­goeding, ook niet degene die het gevolg zou kunnen zijn van het niet functioneren van een programma gedurende de testperiode, noch indirekte schadevergoeding d.i. financiële en commerciële verliezen die niet het onmiddellijk gevolg zijn van onze fout, zoals o.m. de vergoeding van algemene onkosten, de verstoring van planning, het verlies van verhoopte winst, het wegvallen van potentieel kliënteel;

 14/ de opdrachtgever dient in te staan voor de veiligheid van het systeem door het nemen van een fysische kopie van de programma’s en van de gegevens, die allemaal afzonderlijk moeten worden bewaard;

 15/ klachten dienen ons schrif­telijk, binnen de acht dagen en in elk geval vóór het gebruik, verwerking en/of voortver­koop van hetgeen geleverd werd, te komen;

 16/ protest tegen een faktuur moet niet alleen schrifte­lijk en behoorlijk gemotiveerd gebeuren, maar moet ons in elk geval binnen de acht dagen na de faktuur­datum hebben bereikt, waarbij het belangrijk is dat en het nummer en de datum van de geprotesteerde faktuur worden vermeld;

 17/ alle fakturen zijn kontant betaalbaar, tenzij schrifte­lijk anders wordt overeengekomen;

 18/ bij gebreke aan stipte betaling is vanaf de vervaldag van de faktuur van rechtswege en dus zonder dat er een vooraf­gaan­de inge­brekestelling is vereist, een ver­wijlin­trest verschul­digd gelijk aan één procent per begonnen maand en zulks tot op de dag van volledige regeling.

 De opdrachtgever zal alsdan even­eens en evenzeer van rechtswe­ge een onveran­derlijk (artikel 1152 burgerlijk wetboek) verhogings­beding (artikel 1023 gerechtelijk wetboek) betalen gelijk aan tien procent van het totaal faktuur­bedrag, zonder dat dit minder dan 65€ en meer dan 10.000€ kan bedragen.

 Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfetaire schadever­goeding niet begrepen.

 Bij wanbetaling behouden wij ons ook het recht voor om verdere leveringen stop te zetten zodat de overeenkomst door ons van rechtswege als ontbonden kan worden beschouwd zowel voor het geheel als voor het nog uit te voeren gedeelte en met toepassing van hetgeen onder artikel drie werd bedongen;

 19/ elke betwisting zal uitsluitend op basis van het Bel­gisch recht door de Vrederechter van het Derde Kanton te Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent worden beslecht en die territoriale bevoegdheidsrege­ling geldt ook in het geval van een procedure kort geding.

 20/ De persoonsgegevens vermeld op dit dokument, worden behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma. (wet van 8 december 1995)